Search

Mail Subscribe


Statistic

Categories:18
Content:80
Content View Hits:225406
Şahıs İşletmesi PDF Print E-mail

HAKİKİ ŞAHIS İŞLEMLERİ 
Türk Ticaret Kanunu'nda, bir ticarî ve sınaî işletmeyi, kısmen veya tamamen kendi adına işleten kişiler, hakiki şahıs (gerçek kişi) olarak adlandırılmaktadır. Hakiki şahısların, yalnız başlarına veya başka hakiki şahıslarla birlikte, fakat herhangi bir şirket kurmaksızın, adi ortaklık şeklinde firmalar veya işletmeler kurarak faaliyete başlayabilmeleri için, kurdukları firmaları bulundukları illerde yer alan ticaret tescil memurluklarına tescil ettirmeleri gerekmektedir.  

Kuruluş Tescil İşlemi 
Hakiki şahısların faaliyete başlayabilmeleri için, işyerlerini ilgili ticaret sicil memurluğuna tescil ettirmeleri gerekmektedir. 

İlk tescil için istenilen evraklar aşağıda belirtilmiştir.  
a-Dilekçe, 
b-T.C. Kimlik Nolu Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
c-Firma sahibinin unvan altında imza (Noter Onaylı)beyannamesi 
d-Taahhütname (TST 29
e-Vergi Levhasının fotokopisi
f-Oda Kayıt Beyannamesi 
f-Yabancı uyruklu olanlar için: Pasaportun sureti (Tercimesinin Noter Onbaylı) 
g-İkrazatçılık yapacaklar için: Hazine Müsteşarlığı'ndan alınan izin yazısının aslı, 
faaliyet izin belgesi, ikrazatçı beyannamesinin aslı veya noterden onaylı sureti 
h- Varsa Tutulan defterlerin Noter tastikli ön yüzünün fotokopisi 

Not: Dahil olunacak Meslek Gurubu için NACE Faaliyet Kodu Esas alınmakta olup, ana faaliyet konusu ile ilgili uygun NACE Kodu ve Dahil olacağınız Meslek grubunu öğrenmek için ulaşmak için  ALTSO Meslek Gurupları Arama sayfasına Bakınız. 

Unvan Değişikliği 
Ticaret siciline kayıtlı şahıs işletmelerinin faaliyetleri sırasında unvanlarında herhangi bir değişlik olması durumunda, unvan değişikliğinin ilgili ticaret sicili memurluklarına bildirilerek tescil ettirilmesi zorunludur. Bu amaçla ilgili ticaret sicili memurluklarına sunulması gereken belgeler şunlardır. 

a. Dilekçe, 
b. Firmanın unvan değişikliğini gösteren noterden onaylı ticaret unvanı altında imza beyannamesi

Ad ve Soyadı ve İş Konusu Değişiklikleri 
İşletme sahiplerinin ad veya soyadlarında herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu gibi değişikliklerin ilgili ticaret sicili memurluklarına bildirilerek tescildeki ad veya soyadında da değişiklik yaptırılması gerekmektedir. Ad veya soyadı değişiklikleri durumunda ilgili ticaret sicili memurluklarına sunulması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

a.Dilekçe
b.Ad veya soyadı değişikliğine ait mahkeme kararı 
c.Soyadı değişikliği evlenme suretiyle meydana geldiğinde, noterden onaylı evlenme 
d.cüzdanı sureti  
e.Boşanma sonucu meydana geldiğinde, mahkeme kararı ve nüfus cüzdanı sureti
f.İş konusu değişikliği ile ilgili vergi dairesi tutanağı yada vergi levhası fotokopisi

İşyeri Sahiplerinin Vefatının Tescil Ettirilmesi, Halefiyet
 
İşletmelerin faaliyetleri sırasında işyeri sahiplerinin vefat etmesi durumunda vefat eden işletme sahiplerinin tescil kayıtlarının silinmesi için ticaret sicili memurluklarına sunulması gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a.Dilekçe 
b.İki nüsha mal beyannamesi (İcra ve İflas Kanununun 44. maddesi gereğince) 
c.Veraset ilamının aslı veya noterden onaylı sureti  
d.Dilekçe ve mal beyannamesinin ölenin varisi, varislerin birden fazla olması durumunda varislerinden biri tarafından imzalanmış olması yeterlidir.  
e.Vefat eden işletme sahibine ait işyerinin işletilmesine, herhangi bir ara vermeksizin varisleri tarafından devam edilmesi durumunda, işletmeyi devam ettirecek varisin, işletmenin faaliyetine ara vermeksizin işe devam edeceğine ilişkin bir beyanın da yer aldığı noterden onaylı, ev ve iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, kimlik bilgileri ve en az üç defa atılmış imzasının da yer aldığı ticaret unvanı tasdiknamesi ile ilgili ticaret sicil memurluğuna baş vurması ve ilk tescil durumunda belirtildiği gibi tescil işlemlerini yaptırması gerekmektedir.  

Faaliyete Son Verilmesi 
İşletmelerin faaliyetlerine son vermesi durumunda, ilgili ticaret sicil memurluğuna başvurularak ticaret sicil kaydının sildirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, ticaret sicil memurluğu tarafından ticaret tescilinin iptali için aşağıda belirtilen belgeler istenilmektedir. 

a.Dilekçe    
b.İcra ve İflas Kanununun 44. maddesine göre düzenlenmiş mal beyannamesi  
c.Vergi kaydının kapatıldığına dair belge

Hakiki Şahsın Vefaatı Halinde Verilecek Dilekçe Örneği

Oda Kaydının Kapatılması İle İlgili Dilekçe

 
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3

Pool

What do you thing about website?
 
 


 


 

Copyright © 2011 Zed Hosting