Kollektif Şirketler Print

KOLLEKTİF ŞİRKETLER 

Kollektif şirketler, ticarî bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla, hakikî şahıslar arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin mesuliyeti, şirket alacaklılarına karşı tahdit edilmediği şirketlerdir.

Kollektif şirketlerle ilgili hükümler, Türk Ticaret Kanununun (TTK) 153, 154, 155, 156 ve 157. maddelerinde düzenlenmiştir.  

Şirket Kuruluşu Sırasında Yapılacak İşlemler  

Ana Sözleşmenin Hazırlanması 
TTK'nın 154. maddesine göre, kollektif şirketlerinin mukavelelerinin yazılı olması ve ortakların imzalarının noter tarafından tasdik edilmesi şarttır. 

TTK'nın 155. maddesine göre, şirket ana sözleşmesinde en azından aşağıda sayılan hususların yer alması gerekmektedir:  
•  Ortakların ad ve soyadları ile ikametgahları ve tâbiiyetleri 
•  Şirketin nevi (kollektif şirket olduğu) 
•  Şirketin ticari unvanı ve merkezi 
•  Şirketin iştigal konusu 
•  Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı, para mahiyetinde olmayan sermayenin değeri ve bu değerin ne suretle takdir edilmiş olduğu, şahsi emek konusu ise bu emeğin mahiyeti ve şümulü 
•  Şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, bu kişilerin yalnız başlarına mı yoksa birlikte mi imzaya yetkili oldukları  

Şirketin faaliyet konusu veya konuları, şirket mukavelesinde herhangi bir yanlışlığa sebebiyet vermeyecek şekilde ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır.  
Ortaklar, amir hükümlere aykırı olmamak şartıyla, yukarıda belirtilen hususlar dışında diledikleri hükümleri ana sözleşmeye koyabiliriler. 

Kollektif Şirket Kuruluşunun Tescil Ettirilmesi 
Türk Ticaret Kanunu'nun 157. maddesine göre, şirket ana sözleşmesinin şirketi temsile yetkili kişi ve/veya kişiler tarafından noterde onaylatılmasından sonra en geç 15 gün içerisinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret ve sanayi odası (Ticaret ve sanayi odalarının ayrı olması durumunda ise ticaret odası) bünyesinde yer alan ticaret sicil memurluğuna müracaat edilerek tescil ettirilmesi gereklidir 

Tescil ve Oda Kaydı  için hazırlanacak belgeler aşağıda belirtilmiştir. 
a- Dilekçe 
b- Ortakların tamamınca imzalanmış ve imzaları noterce onaylı şirket ana sözleşmesi (2 nüsha) 
c- Şirket yetkilisinin unvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi.  
d- Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. maddesine göre düzenlenmiş, şirketin unvanı, iş adresi, sermayesi, faaliyet konusu, işe başlama tarihi gibi bilgilerin yer aldığı taahhütname 
e- Ortakların nufus cüzdan sureti ve ikametgah ilmuhaberi (resimli)
f. Tüzel Kişi kayıt beyannamesi 

Şirket Faaliyetleri Sırasında Yapılacak İşlemler 
Kuruluşunu tamamlayarak faaliyete başlayan kollektif şirketler, faaliyetleri sırasında söz konusu olması durumunda, ana sözleşme değişiklikleri ile fesih ve tasfiye işlemlerini ilgili Ticaret Sicil Memurluklarında tescil ettirmeleri gerekmektedir. 

Ana Sözleşme Değişiklikleri 
TTK'a göre, kollektif şirketlerin ana sözleşmelerinde yapılacak değişikliklerin ilgili ticaret sicil memurluğuna müracaat edilerek tescil ettirilmesini zorunludur.  
Ana sözleşme değişiklerinin tescil ettirilmesi için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

a. Dilekçe 
b. Ortakların tamamı tarafından imzalanmış değişiklik tasarısı (2 nüsha) 
c..Ana sözleşmede unvan veya temsille ilgili maddelerde herhangi bir değişiklik yapılmış ise, yeni unvana göre düzenlenmiş ya da yeni temsilcilerinin imzalarının yer aldığı imza sirküleri 
d. Ortak değişikliğinin söz konusu olması halinde ise, yeni ortak veya ortakların nüfus cüzdanı suretleri 

Merkez Nakli 
İşletme merkezinin nakil yoluyla değiştirilmesi durumunda, tescil işlemleri için istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

a. Dilekçe  
b. Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki ticaret sicil memurluğu tarafından tescil edilmiş ana sözleşme ve yapıldıysa değişiklikler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları  
c. Merkezin nakli hususu ile ilgili ortaklar tarafından imzalanmış ve noterden onaylı tadil metni (2 nüsha) 
          tadil mukavelesinde;
         • nakil öncesi adres
         • nakil olunan adres belirtilecek 
d. Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğu'ndan alınmış 
e- Ticaret Sicil Tüzüğünün 47. maddesine göre doldurulmuş belge  
f. Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname  
g. Şirketi temsile yetkili ortakların kimlik bilgilerinin yer aldığı imza sirküleri 
h. Tüzel Kişi Kayıt Beyannamesi 

Şube Açılışı 
İşletme veya firmanın şube açılışı için tescil işlemleri için istenilen belgeler: 

a. Dilekçe 
b.Merkezin nakilden önce bulunduğu yerdeki ticaret sicil memurluğu tarafından tescil edilmiş ana sözleşme ve yapıldıysa değişiklikler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları 
c.Şube açılması ile ilgili ortakların çoğunluğu tarafından imzalanmış ve şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilciler ve varsa sermayesinin de yer aldığı noterden onaylı ortaklar kararı (2 nüsha)  
d.Açılacak şubenin unvanıyla düzenlenmiş, temsilcilerin ev adresleri, uyrukları ve kimlikleri ile imzaları (En az 3 defa atılmış), şubenin faaliyet konuları, işe başlama tarihini kapsayan ticaret unvanı tasdiknamesi  
e.Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname  
f.Merkezin bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış ve Ticaret Sicil Tüzüğünün 55. maddesine göre düzenlenmiş belge 
g. Tüzel Kişi kayıt Beyannamesi


Temsilci Atanması
a. Dilekçe 
b. Anasözleşmesinin ilgili maddesine ilişkin tadil mukavelesi (noter onaylı-2 adet) 
c. İmza beyannamesi (imza yetkisi verilen kişilere ilişkin-noter onaylı) 
d. Yeni imza yetkisi verilen kişilere ait fotoğraflı nüfus örneği ve ikametgah belgesi

Hisse Devri Tescili 
a. Dilekçe 
b.Hisse devrine ilişkin tadil mukavelesi (noter onaylı- 2 adet) 
c. Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluşuyorsa 
d. lgili maddelere ilişkin tadil mukavelesi ( noter onaylı - 2 adet)
e. yeni atanan temsilcilere ait imza beyannamesi ( noter onaylı )
f. yeni giren ortaklara ait fotoğraflı nüfus örneği ve ikametgah belgesi