Vakıflar ve Dernekler İktisadi İşletmesi Print
Vakıflar Tarafından Kurulacak İşletmelerin Tescili
GEREKLİ EVRAKLAR
 1. Dilekçe
 2. Noterden onaylı vakıf yetkili organı tarafından alınan 2 nüsha karar sureti, bu kararda işletmenin ünvanı, işletmenin açık adresi, sermayesi, temsilcileri, bunların uyrukları ve ev adresleri, temsilin şekli, işletme konusu açıkça belirtilecektir.
 3. Vakfın kuruluşuna ilişkin resmi gazete, noterden onaylı vakıf resmi senedi,
 4. İşletme temsilcilerinin imza beyannamesi, T.C. Kimlik Nolu Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 5. Ticaret Sicil Tüzüğü'nün 29. maddesine göre düzenlenen taahhütname
 6. Tüzel Kişi kayıt beyannamesi
İşletmeye ayni sermaye konuluyorsa buna ilişkin mahkeme kararıyla bilirkişi raporununda verilmesi gerekmektedir.
 
 Dernekler Tarafından Kurulacak İşletmelerin Tescil
 1. Dilekçe
 2. Noterden onaylı derneğin yetkili organı tarafından 2 nüsha karar sureti, (Derneğin amacında ticari faaliyette bulunmak gibi bir husus yoksa bu kararın derneğin genel kurulu tarafından alınması gereklidir. ), bu kararda işletmenin ünvanı, açık adresi, sermayesi, temsilcileri, bunların uyrukları ve ev adresleri, temsilin şekli, işletme konusu açıkça gösterilecektir.,
 3. Derneğin kuruluşuna izin veren valilik izin yazısının aslı veya noter onaylı sureti,
 4. Dernek tüzüğünün noter onaylı son şekli,
 5. İşletme temsilcilerinin T.C. Kimlik Nolu Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
 6. Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 29. maddesine göre düzenlenen taahhütname
  daktilo ile doldurulan Oda Kayıt Beyannamesiyle başvurulur.