Arama Yap

E-Mail Bülteni


 


    


İstatistikler

Kategori:20
İçerik:489
İçerik Okunma:1498228
Duyurular
İHRACAT DESTEKLERİ İÇİN İNTERNET SİTESİ PDF Yazdır e-Posta

İHRACAT DESTEKLERİ İÇİN İNTERNET SİTESİ KURULDU

Kolay Destek, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen 14 farklı desteğin daha kolay ve anlaşılır biçimde sunulmasını amaçlayan bir sitedir. İhracat yaparken müşteri bulmaktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan müşterileriniz için uygun kredi bulmaya kadar sayısız destek hakkında detaylı bilgiye buradan kolayca ulaşabilirsiniz..!

https://kolaydestek.gov.tr/

 
ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA İLAN PDF Yazdır e-Posta

ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA İLAN

 

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği ile Oda meclisi asil ve yedek üyeliği seçimleri, 18.05.2004 tarih ve  5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunuile 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, yargı gözetimi ve denetimi altında yapılacaktır.

 

1. Biga Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği ile Oda meclisi asil ve yedek üyeliği seçimleri, 9 (Dokuz) adet Sandık Seçim Kurulunca, 07 NİSAN 2018 CUMARTESİ günü 08:00-17:00 saatleri arasında  İstiklal Mahallesi, Kevser Özengil Caddesi, No:16 Biga adresinde bulunan Oda hizmet binasında, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılacaktır.

 

2. Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliği, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeliği ile Genel Kurul Delegeliği seçimleri, 5174 sayılı Kanunun 81-84 maddeleri ve Organ Seçimleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre, 14 NİSAN 2018 Cumartesi günü 08:00-17:00 saatleri arasında Oda hizmet binasında yapılacaktır.

 

3. Elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde yer alan ortak veri tabanından alınan, seçme ve seçilme hakkına haiz olanları belirleyen ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca kesinleştirilen meslek gruplarına ait üye listeleri 31 Mart-02 Nisan 2018 tarihleri arasında üç iş günü Oda binasında askıya çıkarılacaktır.

 

4. Her meslek grubu için ayrı zarflarda oy kullanılır. Bu zarflara konulacak her bir oy pusulasının üstüne Meslek Komitesi asil ve yedek üyeleri adayları yazılır. Meslek Komitesi asil üyelerinin karşısına Oda Meclisi asil ve yedek adayları yazılarak belirtilir. Bu şekilde düzenlenen birleşik oy pusulası tek bir zarfa konulmak suretiyle sandığa atılır.

 

   Tüzel kişiler Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği ve Meclis Üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler. Bu nedenle, oy pusulalarında Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği ile Oda Meclisi asil ve yedek üyeliği için tüzel kişinin sadece unvanının yazılması zorunludur.

    Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği ile Oda meclisi asil ve yedek üyeliğine seçilen Tüzel Kişiler, Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği ile Oda meclisi asil ve yedek üyeliği seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren 1 (bir) gün içinde Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği ile Oda meclisi asil ve yedek üyeliğinde tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin ismimi Odaya bildirir. Bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde, Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği ile Oda meclisi asil ve yedek üyeliği seçimlerinde oy kullanan tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisi, yönetim kurulu başkan ve üyeliği seçiminde oy kullanamaz.

 

5. Oy kullanacak gerçek kişiler ve tüzel kişi temsilcilerinin oy kullanırken resmi kurumlarca verilmiş, üzerinde T.C. kimlik numarası mevcut kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları ve oy kullanım sırasında sandık kurullarına ibraz etmeleri zorunludur.

 

6. Oy verme sırasında, tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince, temsil ve bağlayıcı işlem yapma  yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicili müdürlüğünden 90 (doksan) gün içinde alınmış yetki belgesinin oy kullanımı sırasında ibrazı gerekir. Gerek imza sirküleri ile gerekse yetki belgeleri ile oy kullanacak temsilcilerin, oy kullanmak üzere sandık kuruluna ibraz edecekleri işbu belgelerde, T.C. kimlik numaralarının bulunması zorunlu olup, ibraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilecektir.

 

BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI

 
ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU PDF Yazdır e-Posta

BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

SEÇİM YETKİ BELGESİ DİLEKÇESİ

 

5174 Sayılı Kanunun 84. maddesi ile Mesleklerin Gruplandırılması hakkında Yönetmelik ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ seçimleri hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak Biga Ticaret ve Sanayi Odası Seçimlerine ilişkin hususlar aşağıda gösterilmiştir.

I- SEÇİM GÜNLERİ

 

a) BigaTicaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi Asil ve Yedek Seçimi ile Meclis Asil ve Yedek Üye Seçiminin 07 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 08.00-17.00 saatleri arasında Biga Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yapılacak olup, oylar sabah 08.00’den akşam 17.00’ye kadar kullanılacaktır.

b) Oda Yönetim Kurulu Başkanı seçimi, Oda Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üye Seçimi, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üye Seçimi ile Birlik Genel Kurul Delege Asil ve Yedek Üye seçimleri ise 14 Nisan 2018 Cumartesi günü Sabah 08.00’den akşam 17.00’ye kadar aynı yerde yapılacaktır.

II- LİSTELERİN ASILMASI

Bakanlık ve TOBB tarafından düzenlenen ortak veri tabanından alınan seçme ve seçilme veya yalnız seçme hakkına haiz üyelerin listeleri 19 Mart 2018 Pazartesi günü saat 08.00’den itibaren Biga Ticaret ve Sanayi Odası binasında askıya çıkacaktır. Listeler üç tam iş günü süresince askıda kalacak olup, askıda kalan listeler 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 17,00’de askıdan indirilecektir. Üyeler askı ve ilam süresi içinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulunabilirler.

III- LİSTELERE İTİRAZ SÜRESİ

Listelere itirazlar; Üç günlük askı ve ilan süresi içerisinde ve Biga Adliyesinde bulunan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İtiraz Dilekçesinde ikamet adresinin gösterilmesi zorunludur. İtirazlar İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından incelenerek en geç iki gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İl Seçim Kurunun üç gün içinde vereceği karar kesindir.

IV- OY KULLANMA

Oy verme işlemi 07 Nisan 2018 Cumartesi güne saat 08.00’de başlayıp aynı gün saat 17.00’ye kadar gizli oy, açık tasnif sayım döküm esaslarına göre yapılır.

Listelerde adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz,

a) Gerçek Kişiler oy verme sırasında; Oy verenin kimliği, resimli nüfus cüzdanı gibi resmi kuruluşlarca verilen T.C. Kimlik numarası yazılı belge ile kanıtlanması zorunludur.

b) Tüzel Kişiler oy verme sırasında;

 

1- Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğincetemsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicili müdürlüğünden 90 gün içerisinde alınmış yetki belgesi aslını oy kullanma sırasında ibraz etmeleri zorunlu olup, ayrıca resimli nüfus cüzdanı gibi resmi kuruluşlarca verilen T.C. Kimlik Numarası yazılı belge ile kimliğini kanıtlaması zorunludur.

 

2- İbraz edilen yetki belgesi aslının veya ibraz edilen imza sirkülerinin aslının bir fotokopisinin oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilmesi zorunludur.

 

3- Gerçek kişi üyeler oylarını bizzat kendileri kullanacaklardır. Gerçek kişilerin gerek kendi adlarına ve gerekse tüzel kişi temsilcisi sıfatıyla bir başkasına vekâleten oy kullandırmaları MÜMKÜN DEĞİLDİR. İLAN OLUNUR.

 
ODA SEÇİMLERİ HAKKINDA DUYURU PDF Yazdır e-Posta
Perşembe, 08 Mart 2018 15:31

ODA SEÇİMLERİ HAKKINDA DUYURU

SEÇİM YETKİ BELGESİ DİLEKÇESİ

Sayın Üyemiz;

Odamızın İlçe Seçim Kuruluna yaptığı başvuru sonucunda, seçim tarihlerimiz 07 ve 14 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir.

Belirlenen takvime göre Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nda Oda organ seçimlerinin ilk ayağı 07 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Meclis ve Meslek Komitesi üyeliği seçimleriyle başlayıp, 14 Nisan 2018 tarihinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB genel kurul delege seçimleriyle tamamlanmış olacaktır.

 

Odamızda 9 Meslek Grubunda 23 Meclis Üyesi seçilecektir.

Seçimlerde resmi organlar olan Meslek Komitesi, Meclis, Yönetim Kurulu ve Disiplin kurulu üyeleri ile TOBB genel kurul delegesi seçilecektir.

 

Devamını oku...
 
ODA ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA DUYURU PDF Yazdır e-Posta
Salı, 27 Şubat 2018 13:45

 
KOSGEB’den Yerli ve Milli Üretime Büyük Destek PDF Yazdır e-Posta

KOSGEB'den 'yerli ve milli' üretime büyük destek! Stratejik Ürün Destek Programı

KOSGEB’den Yerli ve Milli Üretime Büyük Destek

KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ara malları Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üreteceklere 5 milyon liraya kadar destek verecek. Programa başvuracak projelere, işletme başına 5 milyon liraya kadar yüzde 70'i geri ödemesiz olmak üzere yüzde 100 destek sağlanacak.

Cari açığı azaltmak Türkiye’nin ekonomik performansına katkı sağlayacak önemli hedeflerden biridir. Cari işlemler dengesi incelendiğinde ise karşımıza ara malı ithalatı sorunu çıkmaktadır. Kullanılan girdilerin yurt içindeki üretici firmalardan tedarik edilerek karşılanması, yaratılan katma değerin ülke içinde kalmasını sağlayacağı gibi, işletmelerimizin rekabet güçlerinin artırılmasına da katkıda bulunacak. Girdilerin yurt dışından tedarik edilerek üretim yapılması durumunda ise elde edilecek katma değer yurt dışına çıkacak. Bu durum, dış ticaret ve dolayısıyla cari işlemler dengesine olumsuz yansıyacağı gibi, gerek tüketim malı gerekse de ara malı üreten firmaların rekabet gücünü zayıflatacaktır. Bu bağlamda ülkemizin 2023 vizyonunda yer alan “dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak” hedefine ulaşmak için ara malı ithalatı sorununun çözülmesi önemli bir yer tutuyor.

Bu çerçevede cari açık problemini azaltmaya katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi yoluyla; ithalat miktarı yüksek stratejik ara malların yerli üretiminin teşvik edilmesi, ülke ekonomisine katma değer sağlanması, imalat sanayinde yerli girdi oranının arttırılması ve yerli imalat sanayinin gelişmesini desteklemek amacıyla “Stratejik Ürün Destek Programı” hazırlandı.

Devamını oku...
 
HAYVAN REFAHI EĞİTİMİ PDF Yazdır e-Posta

HAYVAN REFAHI EĞİTİMİ

“Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması yönetmeliği” ve “Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Biga’da doğrudan ya da dolaylı olarak ticari hayvan satışı (celeplik), hayvan nakliyeciliği, hayvan nakil araçlarında sürücülük veya nakliyeye eşlik eden bakıcılık gibi faaliyetleri hâlihazırda yürütmekte olup, daha önce eğitimlere katılmamış olan kişilerin 22 ARALIK 2017 CUMA günü saat 14.30’da Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak olan eğitime ve sonrasında yapılacak olan sınava katılmaları için gerekli belgeleri ile 21.12.2017 tarihine kadar Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İsmetpaşa Mah.Atatürk Cd. No:33
Telefon : 0286 217 3019
Faks : 0286 217 1553
E-Posta : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 
Biga TSO 2018 yılı Üye Eğitim Talepleri Anketi PDF Yazdır e-Posta

DEĞERLİ ÜYEMİZ,

2018 YILI EĞİTİM PROGRAMIMIZIN OLUŞMASI İÇİN BU ANKET DÜZENLENMİŞTİR.

ANKETE VERECEĞİNİZ CEVAPLAR, SİZLERİN EĞİTİM TALEP VE İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YILLIK EĞİTİM PLANI DÜZENLEMEMİZİ SAĞLAYACAKTIR.

TEŞEKKÜR EDERİZ.

SAYGILARIMIZLA,

BİGA TSO YÖNETİM KURULU

Anket Linki:

https://docs.google.com/forms/d/1SVJdmVb7GPsiDjEBQaHD_86K3MkWLv7ZmTQelnumfno/edit

 
Yenilikçi İşletmelere Ar-Ge ve Yenilik Odaklı Mentorluk Desteği PDF Yazdır e-Posta

Yenilikçi İşletmelere Ar-Ge ve Yenilik Odaklı Mentorluk Desteği

KÜSİ (Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği) İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi kapsamında Ar-Ge ve yenilik kapasitesini artırmak isteyen işletmelere 20 saat ücretsiz mentorluk desteği sağlanacaktır.  KÜSİ çalışma grubu üyesi akademisyenlerin vereceği mentorluk desteği ile işletmelerde;

·        Ar-Ge altyapısı ve Ar-Ge ve yenilik kültürü oluşturulması

·        Ar-Ge ve yenilik projeleri oluşturma yetenekleri geliştirilmesi

·        Bilim ve teknolojiye erişiminkolaylaştırılması

amaçlanmaktadır.

Mentorluk Desteğinin Kapsamı Nedir?

Mentorluk programı kapsamında seçilen işletmelerin;

·        Mevcut durum analizleri yapılacak

·        Ar-Ge ve yenilik yetkinlikleri ve iyileştirilebilecek yönleri tespit edilecek

·        İşletmenin ihtiyaç duyduğu ve iyileştirilebilecek yönlerine ilişkin olarak Ar-Ge ve yenilik proje konuları belirlenecek

·        Projelerin hayata geçirilebilmesi ve finansmana erişim konularında çalışmalar yapılacaktır.

Süreç Nasıl İşleyecek?

1.      Programa katılmak isteyen işletmelerArGeMentor platformuüzerinden ön başvuru yapacaklar.Son Başvuru Tarihi:29.11.2017

2.      Başvurusu kabul edilen işletmelere bulundukları şehirden uygun bir mentor atanacak. Uygun mentor bulunmaması durumunda işletme programa kabul edilemeyecek.

3.      Mentor eşleştirmesi yapılan işletmelerden Ar-Ge ve yenilik yetkinliklerinin belirlenmesi amacıyla bir  özdeğerlendirme anketi doldurmaları istenecektir.

4.      Program kapsamında 4.12.2017 - 26.01.2018 tarihleri arasında 4 ya da 5 mentor ziyareti gerçekleşecektir.

5.      İşletmelerden her ziyaret sonrası bir görüşme takip formu doldurmaları istenecektir.

Hangi İşletmeler Başvurabilir?

Firmalarda aranan kriterler şunlardır:

·        En az 3 yıldır faaliyette olanya da

·        Mikro Ölçekli olmayan (On kişiden fazla  yıllık çalışan istihdam eden ya da yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşan)  işletmelerve

Ağırlıklı olarak ürün, hizmet ve ya teknoloji geliştiren işletmeler

EGESYS AR-GE VE İNOVASYON MERKEZİ

Cumhuriyet Bulvarı No:71 D:601 35210 Pasaport İZMİR Tel: 232-4837323

Eposta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir Web: www.egesys.netwww.argementor.net

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Çanakkale İl Müdürlüğü

Cevat Paşa Mah.Ziveriye Sok.No:18/2  17100 ÇANAKKALE

Tel: (90) 286 212 55 33    Faks: (90) 286 213 58 57

E-posta:  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir  

Elektronik Ağ: http://canakkale.sanayi.gov.tr

 
İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hk. PDF Yazdır e-Posta

İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hk.

Sayın Üyemiz,

26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, "İşyeri Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.

Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı bulunulan üst işveren kuruluşları aracılığıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerekmektedir.

İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi en son http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170227m1.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-color:transparent;color:rgb(66, 139, 202);text-decoration:none">27.02.2017 tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formları ile en geç 4 Aralık 2017 tarihine kadar Odamıza yapılması gerekmektedir. Talepleriniz en ivedi şekilde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletileceğinden söz konusu tarihe riayet etmeniz önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Mustafa MUTLU

Genel Sekreter

BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI

Biga Chamber of Commerce and Industry

İstiklâl Mah. Kevser Özengil Cad. No: 16

17200  BİGA / ÇANAKKALE / TÜRKİYE

Tel. : +90 286 316 48 88 - 333 00 50

Fax : +90 286 316 32 38

E-Mail:  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Web  : www.bigatso.tobb.org.tr

 
2018 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ PDF Yazdır e-Posta

2018 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği arttırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir.

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin ve kamu kurumlarının uygulamış oldukları verimliliği arttırma projeleri ile ödüle başvurabilecekleri, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilecekleri ve başvuruları 9 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek olan ödül süreci hakkında ayrıntılı bilgiler; Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

Ödüle Başvurabilecek Projeler:

Devamını oku...
 
HAYVAN REFAHI EĞİTİMİ PDF Yazdır e-Posta

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na bağlı 24.12.2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması yönetmeliği” ve 18.01.2012 tarihli 28177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Biga’da doğrudan ya da dolaylı olarak ticari hayvan satışı (celeplik), hayvan nakliyeciliği, hayvan nakil araçlarında sürücülük veya nakliyeye eşlik eden bakıcılık gibi faaliyetleri hâlihazırda yürütmekte olup daha önce eğitimlere katılmamış olan kişilerin 01 KASIM 2017 Çarşamba günü saat 15.00’te Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak olan eğitime ve sonrasında yapılacak olan sınava katılmaları için gerekli belgeleri ile 31.10.2017 tarihine kadar Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

 
BİGA TSO 2017 YILI ÜYE MEMNUNİYET ve BEKLENTİ ANKETİ PDF Yazdır e-Posta

BİGA TSO 2017 YILI ÜYE MEMNUNİYET ve BEKLENTİ ANKETİ

Sayın Üyemiz,

Odamız olarak siz üyelerimizin memnuniyetini ve beklentilerini ölçerek analiz etmek adına bir anket çalışması düzenledik. Bu çalışma ile sizlerin değerli yorumlarını analiz ederek, öncelikle üye memnuniyeti konusunda kendimizi daha da ileriye götürecek kararları uygulamayı; sonrasında da sizlerin beklentilerine göre hizmetler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu anket çalışması ile bizlere vermiş olduğunuz desteğe şimdiden teşekkür eder; işlerinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

ANKETİ DOLDURMAK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8lvcCegKjYKBPgSYd_nP3bBFJKGomoCwWi778IOANIDF4RQ/viewform?c=0&w=1
 
DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ve ŞİKAYET ANKETİ PDF Yazdır e-Posta

DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ve ŞİKAYET ANKETİ

Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından koordine edilen proje kapsamında gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşların yaşadığı sorunların tespiti ile çözüm yollarını ortaya koyabilmek amacıyla bir anket çalışması yapılmaktadır.

Anılan ankete https://uygulama.gtb.gov.tr/…/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sika… adresinden ulaşılmaktadır.

Söz konusu anketin 15 Kasım 2017 tarihine kadar doldurulmasını rica eder; çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Şadan DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI

 
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ..! PDF Yazdır e-Posta

 
VERGİ VE ÜYELİK KAYITLARININ KONTROLÜNE DAVET PDF Yazdır e-Posta

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’ndan (Vergi ve üyelik kayıtlarının kontrolü daveti)

2017-2021 dönemi Odamız organ seçimleri 2017 yılı EKİM ve KASIM aylarında yapılacak olup; 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik gereğince bu seçim döneminde Oda Meslek komiteleri, Oda Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegesi, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelikleri seçimleri yapılacaktır.

Odamız organ seçimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve bütün üyelerimizin seçme ve seçilme haklarını kullanarak mağdur olmamaları için; Odamız kayıtları 31 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar üyelerimizin incelemesine açık tutulacak olup, bu süre içinde üyelerimizin aşağıda belirtilen konularda kendi kayıtlarını kontrol etmek suretiyle doğruluğunu teyid edecekler, kendi durumları ile Odamız kayıtları arasında farklılık varsa düzelttireceklerdir.

Düzeltme işlemi Ticaret Sicilini ilgilendiren hususlarda kanun gereği tescil yoluyla düzelttirilecek, Oda kayıtları ile ilgili hususlarda ise dilekçe ile müracaat yeterli olacaktır.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanunu ve yukarıda adı geçen seçim yönetmeliği hükümleri gereğince Odamıza son iki takvim yılından aidat borcu bulunan, Vergi kaydı bulunmayan ve Odamızda tescilli adresinden ayrılmış olup, bu durumu bildirmeyen üyeler Odamız Yönetim kurulu tarafından askıya alınmış olup, bu durumda bulunan üyelerimiz askıdan indirme işlemi yapılmadan seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaklardır. Askıda bulunan üyelerimizin, askıdan indirilerek meslek gruplarına ve seçme ve seçilme listelerine kaydedilebilmeleri için askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırmaları gerekmektedir.

Tüzel kişi üyelerimizin temsilcisi olan gerçek kişilerin şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde şirketi temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olarak Ticaret Siciline tescilli bulunmaları gerekmektedir ve bu halin en az altı ay öncesini kapsaması şarttır. Son 6 ay içerisinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı ve olması halinde Ticaret Siciline tescil işleminin yaptırılması gerekmektedir.

Bütün üyelerimizin Odamızda tescilli adresleri ile bulundukları adreslerin tutarlılığı kontrol edilmelidir.

Bütün üyelerimizin vergi numaralarının Odamız kayıtlarındaki numaralar ile tutarlılığı kontrol edilmelidir.

Herhangi bir inceleme ve düzeltme talebi olmaması halinde Odamız kayıtlarının doğruluğu üye tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

Durumunuzun incelenerek yukarıdaki kriterlere uygunluğunuzun kontrol edilmesi ve ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Odamız kayıtlarının düzelttirilmesi gerektiği ilanen duyurulur.

BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI
Biga Chamber of Commerce and Industry
İstiklâl Mah. Kevser Özengil Cad. No: 16
17200 BİGA / ÇANAKKALE / TÜRKİYE
Tel. : +90 286 316 48 88 - 333 00 50
Fax : +90 286 316 32 38
E-Mail: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Web : www.bigatso.tobb.org.tr

 
ODA VE BORSA ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR PDF Yazdır e-Posta

ODA VE BORSA ALACAK YAPILANDIRMASINDA SÜRE UZATILDI

 

03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı ‘Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanun, üyelerin oda ve borsalara olan borçlarını da kapsadığından dolayı Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, söz konusu kanunla gelen hükümler konusunda aydınlatıcı bilgileri üyeleriyle paylaşmak üzere bir yazılı açıklama yayınladı. Doğan, açıklamasında başvuru ve ilk taksit süresinin 25.10.2016 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararınca yaklaşık 1 ay uzatıldığının altını çizdi.

 

03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı ‘Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak olan oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmını da kapsıyor. Bunların haricindeki oda ve borsa alacakları ise kapsam dışında kalıyor. Son olarak 25 Ekim 2016 tarihinde alınan 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yapılandırma için önceden 31 Ekim 2016 olan başvuru süresi, yaklaşık 1 ay uzatılarak 25 Kasım 2016 tarihine ertelendi.

 

Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Doğan, söz konusu kanunla gelen hükümler konusunda aydınlatıcı bilgileri üyeleriyle paylaşmak üzere bir yazılı açıklama yayınladı. Doğan açıklamasında öncelikle anılan maddenin 30.06.2016 tarihinden önceki alacakların tahsilini düzenlediğinden Ekim ayında ödenmesi gereken 2016 yılı aidatlarının 2nci taksitlerinin madde kapsamı dışında kaldığının altını çizdi. Doğan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 19.08.2016 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silineceğini ifade etti. Kısmen ödeme olması halinde ise bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olamayacak.

 

Taksitlendirme imkanı…

Şadan Doğan, üyelerin kanunda belirtilen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için, yeni düzenleme ile 25 Kasım 2016 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması gerektiğini ifade etti. Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler ise ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden yararlanabilir. Toplam meblağ, üyenin talebi doğrultusunda, azami altı takside kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Doğan, taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırmanın iptal edilerek aidat borcunun eski haline döndürüleceği ve o ana kadar yapılan tahsilatların borçtan düşülerek günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edeceği uyarısında bulundu.

 

 

ODA VE BORSA ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

 

03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı ‘Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, üyelerin oda ve borsalara olan borçlarını da kapsadığından dolayı Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, söz konusu kanunla gelen hükümler konusunda aydınlatıcı bilgileri üyeleriyle paylaşmak üzere bir yazılı açıklama yayınladı.

 

Söz konusu kanun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak olan oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmını da kapsıyor. Bunların haricindeki oda ve borsa alacakları ise kapsam dışında kalıyor.

 

Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, söz konusu kanunla gelen hükümler konusunda aydınlatıcı bilgileri üyeleriyle paylaşmak üzere bir yazılı açıklama yayınladı. Doğan açıklamasında öncelikle anılan maddenin 30.06.2016 tarihinden önceki alacakların tahsilini düzenlediğinden Ekim ayında ödenmesi gereken 2016 yılı aidatlarının 2nci taksitlerinin madde kapsamı dışında kaldığının altını çizdi. Doğan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 19.08.2016 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silineceğini ifade etti. Kısmen ödeme olması halinde ise bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olamayacak.

 

Taksitlendirme imkanı…

 

Şadan Doğan, üyelerin kanunda belirtilen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Ekim 2016 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması gerektiğini ifade etti. Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler ise ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden yararlanabilir. Toplam meblağ, üyenin talebi doğrultusunda, azami altı takside kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 30 Kasım 2016 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilir. Doğan, taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırmanın iptal edilerek aidat borcunun eski haline döndürüleceği ve o ana kadar yapılan tahsilatların borçtan düşülerek günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edeceği uyarısında bulundu.

 

Kredi kartına taksitlendirme...

Şadan Doğan, anapara borç tutarının kanunda belirtilen şekilde ve sürelerde kredi kartı ile de taksitlendirilebileceğinin altını çizdi.

 

Oda ve Borsa aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur ve yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Doğan, bu hususta, borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri gerektiğini; taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi durumunda ise, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibinin devam edeceğini önemle vurguladı.

 

Askıdan inmek için borcun tamamının ödenmesi şart

 

Doğan son olarak, borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler için borçlarının tamamını ödemedikçe askıdan indirme işleminin yapılmayacak olduğunu ve taksitlerin tamamını ödeme halinde ise son taksit ödeme günü itibariyle üyelerin askıdan indirileceğini ve bu üyelerin isimlerinin meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkuklarının yeniden başlatılacağını ifade etti. Yapılandırma süresi içinde askıdan inmek için ise başvuranların yapılandırma sonuna kadar taksitlerin toplamını defaten ödemeleri halinde askıdan indirme işlemi yapılacak.

 
BİGA TSO KARİYER PDF Yazdır e-Posta

BİGA TSO, İŞ ARAYANLARI İŞ'LE BULUŞTURUYOR...

 

Biga Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde oluşturulan iş ve çalışan bulma departmanına başvurarak iş ve eleman bulabilirsiniz.

 

İşsizlik sorununu çözmek için oluşturduğumuz departmana başvurarak kısa sürede iş bulacaksınız.

 

İş arayanların Biga Ticaret ve Sanayi Odası'na bir adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdan fotokopisi ile başvurarak form doldurmaları, eleman arayan üyelerimizin ise Odamızın 316 48 88 veya 333 00 50 no.lu telefonlarına başvurmaları gerekmektedir.

 

BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI

Biga Chamber of Commerce and Industry

İstiklâl Mah. Kevser Özengil Cad. No: 16

17200  BİGA / ÇANAKKALE / TÜRKİYE

' +90 286 333 00 50 - 316 48 88

7 +90 286 316 32 38

*  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

www.bigatso.tobb.org.tr

 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ PDF Yazdır e-Posta

 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ HAKKINDA DUYURU

 

Sayın Üyemiz; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilmemiş iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alınması, işverenin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili maddesinde geçen yükümlülüğünü yerine getirmediği manasına gelmesi yanında, üyelerimizin aynı Kanunun 26. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen idari para cezası ile karşılaşmasına neden olacaktır.

 

Üyelerimizin yukarıda bahsi geçen yetkilendirilmemiş kişi veya kurumlardan hizmet almasını önlemek amacıyla;

 

Bireysel sözleşme yapılan İşyeri Hekimi veya İş Güvenliği Uzmanlarının sertifikasının www.isgkatip.csgb.gov.tr internet bağlantısından sorgulanıp SGK kaydının işyeri üzerinde gösterilmesini müteakip İSG-KATİP üzerinden sözleşme yapılarak hizmet alınması mümkün olabileceği,

 

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile sözleşme yapılmadan önce yetkili bir kurum olup olmadığının www.isgkatip.csgb.gov.tr internet bağlantısından sorgulanıp yetkili bir kurum olduğunun anlaşılması halinde İSG-KATİP üzerinden sözleşme yapılarak hizmet alınması mümkün olabileceği hususları üyelerimize önemle duyurulur.

 
YILLIK İŞLETME CETVELLERİ (ÖNEMLİ) PDF Yazdır e-Posta

SANAYİCİ ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE..!

YILLIK İŞLETME CETVELLERİ GİRİŞİ İÇİN SON TARİH 30 NİSAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen yazıda;
Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan 2015 tarihine kadar elektronik ortamda https://sanayisicil.sanayi.gov.tr ya da https://www.sanayi.gov.tr/ "E-Hizmetler Bölümü/Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" adımından giriş yapılması gerektiği belirtilmektedir.

 


En Son Haberler

Developed by JoomVision.com
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8

Web sitemizi nasıl buldunuz?

Web sitemizi nasıl buldunuz?
 


 

  

 

 

 

 


 tobb hizmetleri hk


  

 

 

 

Copyright © 2011 Biga Ticaret ve Sanayi Odasi